KẾ HOẠCH KIỂM TRA HK2

Thứ tư - 31/03/2021 10:10
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
  TRƯỜNG THCS AN LẬP                      Độc lập  - Tự do – Hạnh phúc
    Số: 24/KH-THCS.AL                                          An Lập, ngày 30 tháng 03  năm 2021
 

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HỌC KÌ 2

Năm học 2020-2021

 Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày/12/2011.
Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-UBND ngày 06/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương; Công văn số 1228/HD-SGDĐT ngày 11/8/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2020 – 2021 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tình Bình Dương.
Căn cứ Công văn số 1696/SGDĐT-GDTrHTX ngày 06/10/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn  nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên;
Căn cứ công văn số 1726/SGDĐT-KTQLCLGD ngày 09 tháng 10 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối kỳ cấp THCS năm học 2020-2021;
Thực hiện công văn 24/PGDĐT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Dầu Tiếng về việc hướng dẫn  kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối học kỳ II cấp THCS  năm học 2020-2021.
Nay Trường THCS An Lập xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học  2020 - 2021 như sau:

I. MUC ÐÍCH - YÊU CẦU

- Kiểm tra nhằm giúp học sinh, giáo viên đánh giá chất lượng dạy và học; trên cơ sở đó, học sinh rút kinh nghiêm trong việc trang bị kiến thức, đổi mới cách học; giáo viên điều chỉnh phuong pháp giảng dạy đáp ứng yêu cầu đổi mới trong giáo dục hện nay, cán bộ quản lý rà soát, điều chỉnh nội dung, phương pháp dạy học cho phù hợp, định hướng cho giáo viên có kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục.
- Tổ chức kiểm tra nghiêm túc, khách quan, đúng quy chế, đánh giá chính xác, khách quan bảo đảm chất lượng thật, đánh giá chính xác chất lượng dạy và học của nhà trường.
- Nội dung kiểm tra theo đúng kế hoạch giáo dục môn học và hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học theo kế hoạch giáo dục, bảo đảm kì kiểm tra an toàn tuyệt đối từ khâu ra đề, nhận đề, in sao đề, tổ chức coi, chấm kiểm tra và vào điểm.
II. KIỂM TRA HỌC KỲ II
Nội dung ôn tập là kiến thức chương trình học kỳ II. Các trường xây dựng kế hoạch chi tiết, tổ chức ôn tập cho học sinh để kiểm tra cuối học kỳ 2 năm học 2020-2021 đạt kết quả tốt.
- Khối lớp 9: Nội dung đến tuần thứ 14 của học kỳ 2 (Tuần 33 của năm học)
- Khối lớp 6,7,8: Nội dung đến tuần thứ 16 của học kỳ 2 ( Tuần 35 của năm học)
1. Tổ chức kiểm tra
1.1. Kiểm tra theo đề chung của Sở Giáo dục và Đào tạo.
- Môn Ngữ văn, Toán khối lớp 9.
- Môn tiếng Anh các khối lớp 6, 7, 8, 9 Đại trà và tiếng Anh tăng cường. Tiếp tục thực hiện kiểm tra kỹ năng nghe hiểu, nói đối với tất cả các khối lớp 6,7,8,9.
1.2. Kiểm tra theo đề chung của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
    - Các môn Ngữ văn, Toán khối lớp 6,7,8.
    - Các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lý khối lớp 8,9.
 1.3. Kiểm tra theo đề chung của Trường. 
     Tất cả các môn học còn lại của khối lớp 6,7,8,9. Đề kiểm tra do Hiệu trưởng phân công giáo viên ra đề và tổ chức kiểm tra theo lịch quy định thống nhất của Phòng Giáo dục và Đào tạo.
1.4. Dạng thc đề kiểm tra
-  Các môn của khối lớp 6,7,8,9: Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử, Địa Lý kiểm tra theo hình thức tự luận.
-  Các môn còn lại: kiểm tra theo hình thức trắc nghiệm kết hợp tự luận (Tự luận 70% và TNKQ 30%).
 1.5. Môn tiếng Anh: Kiểm tra kỹ năng nghe
- Các đơn vị lưu ý kiểm tra chất lượng thiết bị nghe thật tốt để đảm bảo chất lượng ,chính xác bài kiểm tra của học sinh.
- Hình thức kiểm tra: Nghe và thực hiện theo yêu cầu của đề kiểm tra, sẽ chọn trong số các hình thức thi nghe đã được thực hiện như các năm học trước.
- Phân bố điểm nghe: 1.5/10 điểm.
1.6. Môn tiếng Anh: Kiểm tra kỹ năng nói
- Hình thức kiểm tra: học sinh bốc thăm đề tài, chuẩn bị, trình bày hoặc từng cặp học sinh nhìn tranh, trình bày và 2 giám khảo chấm trực tiếp.
- Nội dung nói: đề tài từ các chủ đề đọc hiểu trong sách giáo khoa hiện hành.
- Phân bố điểm nói: 1.5/10 điểm.
- Đề tài kiểm tra là các chủ đề bài học của học kỳ II, giúp học sinh quen với hình thức kiểm tra kỹ năng nói đối với học sinh các lớp đại trà theo quy định tại công văn số 1796/SGDĐT-GDTrH ngày 15 tháng 10 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực môn tiếng Anh cấp trung học từ năm học 2014-2015 (tổ bộ môn phải thống nhất đề tài kiểm tra trong từng khối lớp).
- Chủ đề kiểm tra kỹ năng nói ở các khối lớp do Giáo viên bộ môn của từng đơn vị thống nhất lựa chọn và để đảm bảo chất lượng, công bằng, khách quan trong quá trình kiểm tra, các đơn vị quy định 02 đến 03 chủ đề để học sinh bắt thăm trả lời 1 trong 3 chủ đề; Và lưu ý  phải bố trí đủ 2 giám khảo/1 phòng chấm kiểm tra kỹ năng nói. Trường hợp học sinh bắt thăm chủ đề nhưng không thuyết trình được, giáo viên có thể khuyến khích học sinh bằng những câu hỏi trực tiếp, ngắn như chào hỏi, hỏi về tuổi, lớp, gia đình, sức khỏe… mục tiêu thực hiện đổi mới nhận xét, đánh giá phẩm chất, năng lực học sinh.
        2. Lịch tổ chức kiểm tra: Thời gian kiểm tra cho tất cả các khối lớp:
Khối lớp 9: từ ngày 19/4/2021 – 25/4/2021. Kiểm tra kỹ năng nói môn tiếng Anh, các môn Thể dục, Tin học, Mỹ thuật từ ngày 12/4/2021- 17/4/2021. -  Khối 6,7,8: từ ngày 03/5/2021 – 08/5/2021. Kiểm tra kỹ năng nói môn tiếng Anh, các môn Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật, Tin học từ ngày 26/4/2021- 29/4/2021.
-Lịch kiểm tra các môn theo đề chung của Sở, Phòng Giáo dục và Đào tạo như sau:
* Khối lớp 9
STT Ngày Môn
 
Thời gian
làm bài
Giờ mở bì đề
tại phòng hội đồng
Giờ phát đề
tại lớp
1 19/4/2021 Ngữ văn 90 phút 7h00 7h10
2 19/4/2021 Công nghệ 60 phút 9h20 9h30
3 20/4/2021 Toán 90 phút 7h00 7h10
4 20/4/2021 GDCD 60 phút 9h20 9h30
  21/4/2021 Tự ôn tập      
5 22/4/2021 Tiếng Anh 60 phút 7h00 7h10
6 22/4/2021 Sinh học 60 phút 8h45 8h55
7 23/4/2021 Lịch sử 60 phút 7h00 7h10
8 23/4/2021 Vật lý 60 phút 8h45 8h55
9 24/4/2021 Hóa học 60 phút 7h00 7h10
10 24/4/2021 Địa lý 60 phút 8h45 8h55

  * Khối lớp 6
STT Ngày Môn
 
Thời gian
làm bài
Giờ mở bì đề
tại phòng hội đồng
Giờ phát đề
tại lớp
1 03/5/2021 Tiếng Anh 60 phút 7h00 7h10
2 03/5/2021 Sinh học 60 phút 8h45 8h55
3 04/5/2021 Ngữ Văn 90 phút 7h00 7h10
4 04/5/2021 Công nghệ 60 phút 9h20 9h30
  05/5/2021 Tự ôn tập      
5 06/5/2021 Toán 90 phút 7h00 7h10
6 07/5/2021 Lịch sử 60 phút 7h00 7h10
7 07/5/2021 GDCD 60 phút 8h45 8h55
8 08/5/2021 Vật lý 60 phút 7h00 7h10
9 08/5/2021 Địa lý 60 phút 8h45 8h55

*Khối lớp 7
STT Ngày Môn
 
Thời gian
làm bài
Giờ mở bì đề
tại phòng hội đồng
Giờ phát đề
tại lớp
1 03/5/2021 Tiếng Anh 60 phút 12h50 13h00
2 03/5/2021 Sinh học 60 phút 14h25 14h35
3 04/5/2021 Ngữ Văn 90 phút 12h50 13h00
4 04/5/2021 GDCD 60 phút 15h00 15h10
5 05/5/2021 Toán 90 phút 12h50 13h00
  06/5/2021 Tự ôn tập      
6 07/5/2021 Vật lý 60 phút 12h50 13h00
7 07/5/2021 Địa lý 60 phút 14h25 14h35
8 08/5/2021 Lịch sử 60 phút 12h50 13h00
9 08/5/2021 Công nghệ 60 phút 14h25 14h35
  *Khối lớp 8
TT Ngày Môn
 
Thời gian
làm bài
Giờ mở bì đề tại phòng hội đồng Giờ phát đề
tại lớp
1 03/5/2021 Ngữ văn 90 phút 12h50 13h00
2 03/5/2021 Vật lý 60 phút 15h00 15h10
3 04/5/2021 Tiếng Anh 60 phút 12h50 13h00
4 04/5/2021 GDCD 60 phút 14h25 14h35
5 05/5/2021 Toán 90 phút 12h50 13h00
6 05/5/2021 Công nghệ 60 phút 15h00 15h10
  06/5/2021 Tự ôn tập      
7 07/5/2021 Lịch sử 60 phút 12h50 13h00
8 07/5/2021 Sinh học 60 phút 14h25 14h35
9 08/5/2021 Hóa học 60 phút 12h50 13h00
10 08/5/2021 Địa lý 60 phút 14h25 14h35

III. QUY ĐỊNH IN SAO ĐỀ VÀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II
    1. Giao nhận đề
   - Đề kiểm tra các môn do trường ra đề được in ấn, niêm phong từng gói.
   - Hiệu trưởng chịu trách nhiệm bảo mật đề, tổ chức kiểm tra đúng lịch quy định tổ chức kiểm tra trên. Đồng thời chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Sở, Phòng  Giáo dục và Đào tạo về sao in, bảo mật đề kiểm tra và tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II thật nghiêm túc.
    3. Công tác chuẩn bị:
- Tổ chức hướng dẫn cho học sinh ôn tập theo chương trình hiện hành.
- Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra giữa HKII.
- Tổ chức cho toàn thể giáo viên học tập quy chế coi và chấm kiểm tra.
- Chuẩn bị các văn bản phục vụ cho việc kiểm tra như các quyết định thành lập hội đồng coi, chấm kiểm tra, Biên bản mở đề kiểm tra từng môn, biên bản xử lý GV, HS vi phạm quy chế kiểm tra; …
- Phân công CB-GV, NV tham gia coi kiểm tra.
- Kiểm tra và sử dụng thử lại chất lượng trang thiết bị thi kỹ năng nghe môn tiếng Anh.
- Hướng dẫn nhắc lại cho học sinh biết cách kỹ năng nghe; (Giáo viên bộ môn Tiếng Anh)
  - Các biểu mẫu báo cáo sau khi kiểm tra.
   - Mỗi GVBM được phân công  ra  đề kiểm tra có đầy đủ mục tiêu ( kiến thức, kĩ năng, thái độ), ma trận, đề, đáp án và đảm bảo đúng các quy định đối với yêu cầu cấu trúc đề kiểm tra như trên  và Căn cứ Công văn số 3280/BGDĐT-GDTrH ngày 27/8/2020 về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp THCS,THPT; Căn cứ vào phân phối chương trình các môn được Phòng GDĐT điều chỉnh từ đầu năm học 2020-2021.  TTCM có trách nhiệm duyệt kỹ đề trước khi gửi về BGH ( gửi bằng mail của Phó Hiệu trưởng tên file ghi Môn_khối_ tên GV ra đề. ) Khối 9 trước ngày 07/04/2021; Khối 6,7,8 trước ngày 13/04/2021.  BGH sẽ thành lập tổ duyệt đề kiểm tra tất cả các môn sau in ấn và niêm phong đúng quy định.

   4. Các quy định tổ chức kiểm tra học kỳ:
     4.1. Hiệu trưởng thực hiện đúng quy chế hiện hành trong tổ chức kiểm tra học kỳ: Quyết định thành lập tổ in sao đề kiểm tra, phân công giáo viên coi kiểm tra, chấm bài kiểm tra, có biên bản ghi nhận đầy đủ việc thực hiện quy trình tổ chức kiểm tra, biên bản giao nhận đề (từ in sao đề đến coi kiểm tra, chấm bài…)
      4.2. Tổ chức coi kiểm tra thực hiện bình thường, thực hiện kiểm tra theo danh sách.
      4.3. GVBM và Giám thị coi thi lưu ý học sinh đọc kỹ các yêu cầu trong đề kiểm tra để đạt kết quả cao ở mỗi môn kiểm tra. Đối với đề kiểm tra kết hợp tự luận và trắc nghiệm: nhà trường in tách ra hai phần tự luận riêng với phần trắc nghiệm, phát đề kiểm tra phần tự luận trước, học sinh làm tự luận vào giấy quy định dùng cho tự  luận (giấy thi bình thường), hết thời gian làm bài tự luận thì phát tiếp phần kiểm tra trắc nghiệm, học sinh tiếp tục ghi phần trả lời các câu hỏi trắc nghiệm vào giấy thi tự luận và hết thời gian làm bài thì thu bài bình thường (bài làm của học sinh có cả hai phần tự luận và trắc nghiệm trên tờ giấy kiểm tra tự luận).
      4.4. Hiệu trưởng quản lý đầy đủ và chặt chẽ các loại hồ sơ, bài kiểm tra không để mất mát hoặc xảy ra các hiện tượng tiêu cực.
      4.5. Sau khi kiểm tra: BGH tiến hành giao bài cho giáo viên chấm, trả lại theo lớp và lên điểm. Để có kết quả kịp làm hồ sơ sơ tổng kết, kiểm tra xong môn nào thì các trường tiến hành cho chấm môn kiểm tra ấy.
      4.6. Hiệu trưởng chịu trách nhiệm tuyệt đối về thực hiện quy trình tổ chức kiểm tra đúng theo quy chế. Lưu ý thực hiện bảo mật đề kiểm tra và tổ chức sao in đúng quy định, chuẩn bị thật tốt tủ đựng hồ sơ và thực hiện niêm phong tủ đựng đề kiểm tra, quản lý chặt chẽ bài kiểm tra của học sinh.
       V.TỔ CHỨC KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO:
1. Tổ chức:
- BGH nhà Trường thực hiện công văn 24/PGDĐT ngày 27 tháng 01 năm 2021 của Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Dầu Tiếng về việc hướng dẫn  kiểm tra giữa kỳ và kiểm tra cuối học kỳ II cấp THCS  năm học 2020-2021.
2. Đánh giá xếp loại: Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS, THPT ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày/12/2011 của Bộ giáo dục và đào tạo về việc ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông.
3.  Báo cáo: Sau khi kiểm tra học kỳ II xong:
     +Thống kê điểm kiểm tra khối lớp 9: trước ngày 26/4/2021. Môn tiếng Anh trước ngày 22/4/2021.
     +Thống kê điểm kiểm tra khối lớp 6,7,8: trước ngày 10/5/2021. Môn tiếng Anh trước ngày 6/5/2021.
Giáo viên bộ môn sau khi chấm bài xong, hoàn chỉnh nhập điểm vào phần mềm VNEDU và báo cáo theo mẫu tổng hợp.
GVCN xếp loại hạnh kiểm HS, tổng hợp đánh giá xếp loại học lực học sinh theo qui định. Thống kê điểm trung bình, học lực và hạnh kiểm  của lớp chủ nhiệm nộp cho bộ phận tổng hợp các biểu mẫu báo cáo trên VNEDU.
            Hoàn chỉnh tổng hợp các biểu mẫu báo cáo: gửi về chuyên môn
            Duyệt sổ gọi tên ghi điểm.
            BGH báo cáo về Phòng Giáo dục và Đào tạo kết quả kiểm tra HKII.
         +  Quyết định  sao in, biên bản sao in, biên bản mở bì đề, giao nhận đề kiểm tra, phân công coi, chấm kiểm tra, biên bản tổng kết đợt kiểm tra ( tất cả biên bản đóng thành 02 tập, 01 tập lưu tại trường, 01 tập gửi về Phòng GDĐT); Thống kê điểm số tất cả các môn kiểm tra bằng văn bản và gửi báo cáo thống kê về địa chỉ Email:  thangtvanlap@dt.sgd binhduong.edu.vn                                             
           + Thống kê điểm từng môn thi của từng khối lớp từ 0 đến 10 (biểu mẫu như năm học trước);
           + Riêng môn tiếng Anh thống kê rõ 3 loại điểm: điểm toàn bài, điểm nghe và điểm nói từng khối lớp.
             Trên đây là kế hoạch ôn tập và kiểm tra học kỳ II năm học 2020 - 2021 của trường THCS An Lập. Đề nghị các tổ chuyên môn, các giáo viên nghiêm túc thực hiện  kế hoạch đã đề ra.
                                                                                                         
           Nơi nhận:                                                                                    P. HIỆU TRƯỞNG
    •  BGH nhà trường;
    •  Các tổ CM.
    •  Lưu: VT.                                                                                                                                                        
 
                                                                                                          
 
 

         
 

Tác giả bài viết: TRẦN VIỆT THẮNG

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay99
  • Tháng hiện tại16,533
  • Tổng lượt truy cập1,159,089
Liên kế hữu ích
Thể thức văn bản hành chính
Văn bản pháp luật của bộ giáo dục và đào tạo
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Violympic
Trường THCS An Lập
Địa chỉ: Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: ( 0274) 3592003
Email: 
thangtvanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây