KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CẢ NĂM

Thứ tư - 09/09/2020 14:27
PHÒNG GDĐT DẦU TIẾNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS AN LẬP Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 01/KH-THCS.AL          An Lập, ngày 09  tháng 09  năm 2020

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN
Năm học: 2020 – 2021

Căn cứ công văn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học.
Thực hiện Công văn số 1228/HD-SGDĐT ngày 11 tháng 8 năm 2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Bình Dương về việc hướng dẫn thực hiện khung kế hoạch thời gian.
Căn cứ Báo cáo của Phòng  Giáo dục và Đào tạo về Báo cáo Tổng kết năm học 2019-2020 và Phương hướng nhiệm vụ năm học 2020-2021; Đối chiếu với tình hình thực tế chất lượng, kết quả các mặt hoạt động chuyên môn của các trường THCS trên địa bàn.
          Trường THCS An Lập xây dựng kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2020 -2021 như sau:
I.  NHIỆM VỤ CHUNG:
1. Tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Bộ GDĐT thực hiện Ngh quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội ngh lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo; Ngh quyết số 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông; Quyết định số 404/QĐ-TTg ngày 27/3/2015 của Thủ tướng Chnh phủ về phê duyệt Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong các trường THCS. Thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi trường học.
3. Đề cao tinh thần đổi mới sáng tạo trong quản tổ chức các hoạt động giáo dục. Tập trung đổi mới phong cách, nâng cao hiệu quả công tác quản theo hướng tăng cường phân cấp quản lý, thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản trị nhà trường, trách nhiệm giải trình của đơn vị̣, nhân thực hiện nhiệm vụ và chức năng giám sát của hội, kiểm tra của cấp trên.
4. Thực hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thức và kỹ thuật dạy học tích cực; đổi mới nội dung, phương thức đánh giá học sinh phù hợp với các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo rèn luyện phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
5. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao năng lực của giáoviên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đoàn, Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh
     Tích cực triển khai kế hoạch, công tác bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.
          
 II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
           Thực hiện tốt  kế hoạch phát triển giáo dục, duy trì sĩ số, cũng cố kết quả phổ cập THCS, phối hợp với chính quyền địa phương vận động học sinh ra lớp, tạo điều kiện thuận lợi để học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường
          Các tổ chuyên môn tự xây dựng kế hoạch phù hợp với hoạt động chuyên môn của tổ mình nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn. Đảm bảo mỗi cán bộ, giáo viên thực hiện đổi mới trong công tác quản lý và giảng dạy.
          Thực hiện công khai chất lượng giáo dục, bàn giao chất lượng giáo dục, tỷ lệ học sinh khá giỏi.

1. Phát triển giáo dục:
          Duy trì sĩ số học sinh, phấn đấu giảm tỷ lệ học sinh bỏ học giữa chừng dưới 01%;
          Năm học 2020-2021 Trường có 10 lớp với 344/164 học sinh;
          Thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục THCS trên địa bàn xã An Lập.

2. Chuyên môn:
     Thực hiện tuần sinh hoạt tập thể đầu năm học;
           Thực hiện chương trình học 37 tuần. Tiếp tục thực hiện tiết PPCT theo hướng tự chủ trên khung chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
         Dạy học hai buổi ngày đối với học sinh toàn trường (Buổi 2 các môn: Toán, Ngữ văn và Tiếng anh);
         Giáo dục NGLL cho học sinh 2tiết/ tháng (theo các chủ đề hàng tháng);
          Tiếp tục thực hiện kế hoạch tạo nguồn học sinh giỏi và bồi dưỡng ngay từ đầu năm học đối với khối 9.
          Xaây döïng keá hoaïch vaø thieát keá baøi giaûng theo yeâu caàu ñoåi môùi phương pháp đáp ứng mục tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng, tích hợp nội dung giáo dục đạo đức và lồng ghép BVMT vào các môn học, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đổi mới phương pháp dạy học;
          Tích cöïc ñoåi môùi hình thöùc kieåm tra ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa hoïc sinh theo đđịnh hướng phát triển năng lực của người học và theo hướng khuyến khích tinh thần tự học và ý thức sáng tạo;
          Taêng cöôøng hoaït ñoäng chuyeân moân cuûa toå (đổi mới nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn ngày càng có chất lượng);
          Tích cöïc boài döôõng chuyeân moân nghieäp vuï, toå chöùc GV hoïc taäp vaø thöïc hieän nghieâm tuùc quy cheá cho ñieåm, ñaùnh giaù xeáp loaïi hoïc sinh THCS ñaõ ban haønh (TT 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020) ; Ñaùnh giaù xeáp loaïi giôø daïy cuûa GV theo ñuùng công văn hướng dẫn mới. Ñaùnh giaù xeáp loaïi coâng chöùc, viên chức cuoái naêm hoïc theo Thông tư 29/2009, 30/2009 của BGDĐT qui định chuẩn nghề nghiệp HT, PHT, chuẩn nghề nghiệp GV;
          Thöïc hieän thao giaûng 2 tiết/ năm (trong đó có ít nhất 1 tiết ứng dụng công nghệ thông tin), döï giôø ít nhất 30 tiết/ năm đối với tất cả các giáo viên bộ môn và 18 tiết/ năm đối với các giáo viên thuộc bộ môn đặc thù;
         Các tổ chuyên môn, giáo viên được chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch dạy học theo khung chương trình của Bộ GD&ĐT, xây dựng các chủ đề tích hợp liên môn (2 chủ đề/tổ chuyên môn/học kỳ), đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp theo hình thức, phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn Phaùt huy naêng löïc töï hoïc, töï reøn, tích cöïc chuû ñoäng cuûa hoïc sinh;
         Triển khai hoạt động NCKH ở trường THCS tham gia cuộc thi KHKT huyện dành cho học sinh THCS năm học 2020-2021 (mỗi tổ chuyên môn hướng dẫn học sinh 01 NCKH phù hợp với thực tế của trường;
         Tiếp tục phát huy hiệu quả phụ đạo và bồi dưỡng HSG. Tích cực ôn tập- rèn luyện cho học sinh tham dự các kỳ thi học sinh giỏi;
         Mỗi tổ chuyên môn có kế hoạch cụ thể về ngoại khóa (1buổi/ học kỳ), sinh hoạt chuyên đề để góp phần nâng cao chất lượng bộ môn;
        Tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp Trường trong năm học 2020-2021.


III. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học:
          Các tổ trưởng chuyên môn triển khai các chuyên đề được tập huấn cho các thành viên trong tổ;
Giaûng daïy theo ñuùng keá hoaïch boä moân ñöôïc xaây döïng theo PPCT, ñaûm baûo noäi dung chöông trình giaûng dạy theo chuẩn kiến thức kỹ năng;
Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào giảng dạy, sử dụng có hiệu quả;
Vaän duïng ñoåi môùi phöông phaùp phuø hôïp ñaëc ñieåm hoïc sinh vaø tình hình lôùp ñeå xaây döïng keá hoaïch soaïn giaûng toát hôn;
Thực hiện tích hợp nội dung giáo dục và bảo vệ môi trường (ở caùc boä moân:Văn, Sử, Địa, GDCD, Lý, Sinh, Công nghệ và HĐNGLL), tích hợp nội dung hoïc taäp vaø laøm theo taám göông ñaïo ñöùc Hoà Chí Minh ( các bộ môn Văn, Sử, GDCD, Nhạc, Mỹ thuật và HĐNGLL);
        Dạy sát đối tượng học sinh, coi trọng bồi dưỡng học sinh khá giỏi và giúp đỡ học sinh học lực yếu kém;
Taêng cöôøng döï giôø, thao giaûng, trao ñoåi kinh nghieäm giaûng daïy, laøm vaø söû duïng hieäu quaû ÑDDH hieän coù, thöïc hieän toát caùc tieát thí nghiệm- thực hành ñoái vôùi boä moân Lyù, Hoùa, Sinh, Coâng ngheä..., liên hệ thực tế trong giảng dạy phù hợp với nội dung từng bài học;
Đaùnh giaù goùp yù caùc tieát daïy theo yeâu caàu ñoåi môùi. Thao giaûng ít nhaát 2 tieát/ năm học;
Trao đổi giữa các thành viên trong tổ về kinh nghiệm học tập được từ trường bạn qua các buổi sinh hoạt bộ môn cấp Huyện;
        Thực hiện tiết học thực tế, kết hợp giữa tham quan và học tập. Qua đó giáo dục truyền thống văn hoá, lòng nhân ái, rèn luyện kỹ năng sống …
Xây dựng trường học thân thiện, tổ chức các hoạt động vui chơi tích cực, tạo  không khí vui tươi , lành mạnh, học sinh tích cực chủ động khám phá tri thức mới dưới sự chỉ đạo của giáo viên.
        Ngoaøi caùc phöông tieän thieát bò ĐDDH hieän coù, coù theå töï trang bò hoïaêc söu taàm vaø söû duïng hieäu quaû, traùnh tình traïng söû duïng moät caùch hình thöùc, keùm hieäu quả.
2. Thực hiện đổi mới kiểm tra đánh giá:
Xây dựng kế hoạch kiểm tra đề chung- Chấm kiểm tra có sửa sai, nhận xét ở tất cả các bộ môn theo hướng phát triển năng lực của học sinh. Thöïc hieän nghieâm tuùc vieäc kieåm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, hoïc kyø theo ñuùng qui ñònh;
Thực hiện ra đề KT  định kỳ, thi HK có ma trận ở tất cả các bộ môn. Noäi dung ñeà kieåm tra phải đáp ứng yêu cầu: nhận biết, thông hiểu và vận dụng; ñaûm baûo tính vöøa söùc ñoái vôùi hoïc sinh trung bình, tính saùng taïo ñoái vôùi hoïc sinh khaù gioûi;
Đối với bộ môn Tiếng Anh cấu trúc đề KT định kỳ theo đặc trưng bộ môn;
Các tổ xây dựng ngân hàng đề KT định kỳ, đề thi HK
Đối với môn Âm nhạc, Mỹ thuật, Thể dục chú ý bồi dưỡng hứng thú hình thành kỹ năng, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu;
Đối với môn GDCD kết hợp đánh giá bằng cho điểm mức độ đạt được về KT và KN với việc theo dõi sự tiến bộ về thái độ hành vi trong việc rèn luyện đạo đức, lối sống của học sinh.
3. Công tác quản lý:
  Bàn giao chất lượng, phân tích kết quả thực hiện theo từng đợt (giữa HKI, HKII - cuối HKI, HKII);
Duyệt kế hoạch cá nhân, kế hoach BDTX, kế hoạch thao giảng sinh hoạt chuyên đề, ngoại khóa của các tổ chuyên môn;
Kiểm tra hồ sơ Tổ Chuyên môn;  kiểm tra việc trả bài kiểm tra, bài thi đúng thời gian quy định;
Kiểm tra việc leân lòch baùo giaûng, nhận xét sổ đầu bài, sổ ghi chép giờ dạy thực hành;
Các tsinh hoaït chuyeân moân 2 laàn/ tng, tham gia sinh hoạt bộ môn của Phòng;
       Thöïc hieän coâng taùc thanh tra döï giôø, thaêm lôùp, khaûo saùt hoïc sinh  theo keá hoaïch.IV. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM:
Tháng Nội dung công việc
Tháng 8/2020 - Tổ chức ôn tập và thi lại lên lớp, biên chế lớp;
- Phân công giảng dạy (theo lớp và theo chủ nhiệm);
- Tổ chức sinh hoạt tập thể đầu năm học;
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và xây dựng chỉ tiêu chuyên môn của các tổ;
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy học tự chọn, học hai buổi/ ngày.
- Đăng ký đề tài SKKN và ý tưởng đổi mới phương pháp giảng dạy.
Tháng 9/2020
 
- Tổ chức khai giảng năm học mới;
- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên giáo viên, kế hoạch chuyên môn;
- Các tổ lập kế hoạch kiểm tra định kỳ chung; kế hoạch sử dụng thiết bị, ĐDDH của năm học;
- Thực hiện kế hoạch dạy học tự chọn- phụ đạo, học hai buổi/ ngày;
- Thực hiện kế hoạch BDHSG lớp 9;
- Tiếp tục chỉ  đạo xây dựng kế hoạch và xây dựng chỉ tiêu chuyên môn của các tổ;
- Tham gia tập huấn tiếp thu một số chuyên đề cấp tỉnh và triển khai tập huấn lại cho toàn thể CB, GV;
- Chỉ đạo các tổ xây dựng kế hoạch thao giảng, sinh hoạt chuyên đề, xây dựng các chủ đề tích hợp mỗi môn và tích hợp liên môn, kế hoạch hướng dẫn học sinh NCKH, đăng ký danh hiệu thi đua;
 - Tiến hành rà soát, cập nhật lí lịch học sinh trênVNEDU;
- Ký duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên.
Tháng 10/2020 - Lập kế hoạch cuộc thi KHKT cấp huyện;
- Tổ chức Hội nghị CBCC năm học: 2020- 2021;
- Kiểm tra việc BDHSG lớp 9;
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch thao giảng, sinh hoạt chuyên đề, dạy minh họa, sử dụng phòng học bộ môn, sử dụng thiết bị, ĐDDH của các tổ chuyên môn;
- Tham dự sinh hoạt Hội đồng bộ môn Phòng Giáo dục;
- Kiểm tra việc ĐMPPDH nhằm nâng cao chất lượng giáo dục;
- Thanh tra toàn diện một số giáo viên (2 giáo viên);
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt chào mừng ngày 20/10;
- Ký duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên.
Tháng 11/2020 - Tham dự kỳ thi chọn HSG cấp huyện;
- Thanh tra toàn diện một số giáo viên (2 giáo viên);
- Kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên toàn trường;
- Tổ chức hoạt động ngoại khóa (Tổ Xã Hội);
- Kiểm tra việc thực hiện HĐNGLL;
- Tăng cường BDHSG lớp 9;
- Phát động phong trào thi đua dạy tốt học tốt chào mừng ngày 20/11.
- Kiểm tra việc NCKH để tham dự cuộc thi sáng tạo KHKT cấp huyện;
- Ký duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên.
Tháng 12/2020 - Tổ chức hoạt động ngoại khóa;
- Tăng cường BDHSG lớp 9;
- Kiểm tra tình hình dạy học, dự giờ thăm lớp, kiểm tra việc sử dung thiết bị ĐDDH;
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình, việc thực hiện kiểm tra định kỳ chung và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh;
- Ký duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên.
Tháng 01/2021 - Chỉ đạo ôn tập tốt chuẩn bị kiểm tra học kỳ I;
- Tổ chức kiểm tra HKI theo lịch của Sở- Phòng;
- Chỉ đạo Sơ kết chuyên môn HKI;
- Phân công giảng dạy, xếp TKB HKII;
- Tham dự sinh hoạt NVBM.
- Ký duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên.
Tháng 02/2021 - Tham gia giải Bóng đá HS nam, nữ khối THCS cấp tỉnh(nếu có);
- Nghỉ Tết Nguyên Đán;
- Bồi dưỡng HSG  chuẩn bị thi cấp tỉnh
- Tham gia Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.
- Kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên toàn trường.
 
Tháng 3/2021 - Thanh tra toàn diện giáo viên (2 giáo viên);
- Kiểm tra tình hình dạy học, dự giờ thăm lớp, kiểm tra việc sử dung thiết bị ĐDDH;
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình chung; việc thực hiện kiểm tra định kỳ chung và chất lượng bộ môn;
- Kiểm tra việc nâng cao chất lượng giáo dục;
- Kiểm tra việc thực hiện HĐNGLL
- Tổ chức Trại 26/3 (nếu có)
- Ký duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên.
Tháng 4/2021 - Tham dự kỳ thi HSG cấp tỉnh;
- Tham gia giải Tin học trẻ cấp tỉnh (nếu có);
- Kiểm tra hồ sơ giáo án giáo viên toàn trường;
- Kiểm tra tình hình dạy học, dự giờ thăm lớp, kiểm tra việc sử dung thiết bị ĐDDH;
- Chỉ đạo ôn tập tốt chuẩn bị kiểm tra học kỳ II;
- Thẩm định xếp loại kết quả BDTX của giáo viên báo cáo Phòng Giáo dục;
- Ký duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên.
Tháng 5/2021 - Tổ chức kiểm tra HKII theo lịch;
- Tổng kết chuyên môn năm học;
- Thống kê chât lượng bộ môn, chất lượng giáo dục toàn trường;
- Đánh giá xếp loại sáng kiến kinh nghiệm;
-  Xét thi đua cuối năm, xét TNTHCS;
- Tổng kết năm học.
- Ký duyệt hồ sơ sổ sách giáo viên.
Tháng 6/2021 - Nộp Báo cáo tổng kết năm học, nộp hồ sơ thi đua
- Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022
 
                                                                      
P.HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
  • Hiệu trưởng;
  • Tổ chuyên môn;
  • Lưu VP.

Tác giả bài viết: TRẦN VIỆT THẮNG

Nguồn tin: TRƯỜNG THCS AN LẬP

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://nukeviet.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập9
  • Hôm nay61
  • Tháng hiện tại16,495
  • Tổng lượt truy cập1,159,051
Liên kế hữu ích
Thể thức văn bản hành chính
Văn bản pháp luật của bộ giáo dục và đào tạo
Tài nguyên giáo dục và học liệu
Violympic
Trường THCS An Lập
Địa chỉ: Xã An Lập, Huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương
Điện thoại: ( 0274) 3592003
Email: 
thangtvanlap@dt.sgdbinhduong.edu.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây